Privaatsuspõhimõtted

Viimane uuendus 19.05.2021


1. Üldine teave

ASi Pafer eesmärk on pakkuda klientidele meelelahutuseks turvalist ja sotsiaalselt vastutustundlikku personaalset hasartmänguteenust. Hasartmänguteenuse www.noaccountbet.ee ja sellega seotud toodete ja teenuste (edaspidi „hasartmänguteenus") pakkumiseks peab Pafer teie isikuandmeid töötlema. Pafer kaitseb teie privaatsust ja kohustub kaitsma teie isikuandmeid, kui hasartmänguteenust kasutate ja külastate.

Seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse juhul, kui kasutate hasartmänguteenust ASi Pafer hasartmängukliendina kooskõlas ASi Pafer kasutustingimustega (edaspidi „leping") ja/või kui hasartmänguteenust külastate; seda privaatsuspoliitikat kohaldatakse kogu hasartmänguteenuse suhtes. Pafer pakub teile võimalust teatud määral kontrollida teie isikuandmete kogumist, kasutamist ja levitamist ASi Pafer poolt, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas, küpsistepoliitikas ning mängukonto seadetes.

On oluline, et tutvuksite privaatsuspoliitikaga ja loeksite selle läbi ning usaldaksite seda, kuidas Pafer teie isikuandmeid töötleb. Küsimuste korral võtke ASiga Pafer kindlasti ühendust.

Pafer täidab kohaldatavaid andmekaitset käsitlevateid seadusteid ja määrusi, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/769.

1.2 Vastutav andmetöötleja

Pafer on vastutav töötleja ja vastutab kõigi ASi Pafer kogutud isikuandmete ja nende töötlemise eest.

AS Pafer

(Ettevõtte registrinumber 10017059)

Staapli 4-68

10415 Tallinn

Eesti

E-post: [email protected]

Tel. +372 5300 2105


Andmekaitseametnik

Lövdalsvägen 8

PB 241

22101 Mariehamn

Åland, Finland

E-post: [email protected]

2. Muudatused

ASi Pafer pakutav hasartmänguteenus areneb pidevalt ja kehtivad andmekaitseseadused võivad muutuda, mis tähendab, et Pafer võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ilma eraldi teatamiseta uuendada või muuta. Seepärast on oluline, et loeksite privaatsuspoliitikat iga kord hasartmänguteenuse külastamisel. Kuupäev, millal antud dokumenti on viimati uuendatud, on kirjas selle Privaatsuspoliitika dokumendi ülaosas.

3. Lapsed

Seadusest tuleneva vanusepiirangu nõude täitmiseks kehtestab Pafer hasartmänguteenuse kasutamiseks kindla vanusepiirangu. Seega, alla 21-aastased (välja arvatud spordiennustuste puhul, mille vanuse alampiiriks on 18 eluaastat) isikud ei tohi seega ASile Pafer isikuandmeid esitada.

4. ASi Pafer kogutavad andmed

4.1 Andmed, mida ASile Pafer esitad

4.1.1 Registreerimine

Pafer kogub isikuandmed, mida esitate ASile Pafer seoses mängukonto registreerimisega. Internetihasartmängudes osalemiseks peab teil hasartmänguteenuses olema registreeritud mängukonto. Mängukonto registreerimisel peate sisestama järgmised andmed: nimi, isikukood, e-posti aadress ja elukohariik.

4.1.2 Hasartmänguteenuse haldamine

Samuti kogub Pafer isikuandmeid, mille esitate ASile Pafer seoses hasartmänguteenuse haldamisega, sealhulgas pangakontole, e-rahakotile või muule ASi Pafer juures registreeritud maksemeetodile tehtud maksete haldamisega. Samuti võib Pafer nõuda teie isiku tuvastamist.

Samuti võite edastada ASile Pafer andmeid ASiga Pafer ühendust võttes, ASi Pafer tegevustes osaledes või ASile Pafer muul viisil andmeid andes.

4.2 Andmed, mida AS Pafer kogub teistest allikatest

4.2.1 Kolmandatelt isikutelt

Lisaks ASile Pafer edastatud andmetele võib Pafer koguda ja/või uuendada isikuandmeid läbi kolmandate osapoolte, näiteks erinevate asutuste ja avalike registrite kaudu.

Pafer kogub kolmandatelt osapooltelt järgmisi andmeid:

 1. Isikutuvastusandmed: avalikest registritest saadav nimi, isikukood ja aadress tagamaks, et ASil Pafer on teie kohta täpsed andmed.
 2. Infot riiklikkust Hasartmängu mängimise piiranguga isikute (HAMPI) nimekirjast - Pafer on kohustatud kontrollima isikute vastavust HAMPI nimekirjaga ja juhul kui olete ennast sellesse nimekirja kandnud, ei saa AS Pafer Teid mängiva kliendina aktsepteerida.
 3. Maksuametilt saadavad sissetulekuandmed, osaliselt ASi Pafer kohustuste täitmiseks tulenevalt „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest“ ja osaliselt selleks, et AS Pafer saaks igas olukorras hasartmänguprobleeme avastada ja nende vastu meetmeid kasutusele võtta.
 4. ASi Pafer mängudega varustavatelt hasartmänguteenuse pakkujatelt saadud andmed, mis näitavad, kas toimunud on pettust või lepingu, mängureeglite või kohaldatavate seaduste muid rikkumisi. Pafer kogub ka andmeid, mida loote hasartmänguteenuse pakkuja mängude mängimisel ning mis sisaldavad segmenteeritud ja profileeritud andmeid.
 5. Andmed, mida Pafer peab seaduse kohaselt läbi vaatama, näiteks kui olete rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt riikliku taustaga isik. Pafer kasutab selliste andmete läbivaatamiseks alltöövõtjaid.
 6. Pafer kasutab alltöövõtjaid, kes pakuvad lahendusi ASi Pafer ja/või teie kui hasartmängukliendi vastase pettuse, muude õiguserikkumiste ja väärtegevuse tuvastamiseks ja ennetamiseks. Need äriteenused hõlmavad internetiühendusega seadmete uurimist, et hinnata pettuse riskitaset ja seda, kas on olnud väärtegevust, et Pafer saaks oma äritegevust kaitsta Asi Pafer või teie kui hasartmängukliendi vastu kuritegusid sooritada soovivate isikute eest.

4.2.2 Hasartmänguteenuse kasutamine

Samuti kogub Pafer hasartmänguteenuse kaudu saadud andmeid, sealhulgas teie mängukontole ja selle kaudu tehtud tehinguid. See tähendab, et Pafer salvestab ja töötleb andmeid selle kohta, kuidas te hasartmänguteenust kasutate, näiteks teie mängitavad mängud, kasutatavad tööriistad, Club Pafi sündmused, milles olete osalenud, hasartmängudest saadava raha edastamine väliste makseteenuse pakkujate ja ASi Pafer pangakontode vahel ning kirjavahetus teie ja ASi Pafer vahel.

5. Pafi isikuandmete töötlemise eesmärgid

Allpool on kirjeldatud Pafi eesmärke, see tähendab teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja sellise töötlemise õiguslikke aluseid.


EesmärkAndmetöötluse vajalikkuse põhjendusÕiguslik alus
Mängukonto registreerimineTöötlemine on vajalik selleks, et saaksite ASi Pafer mängukonto avada. Kõik võrgumängud nõuavad, et teie kui hasartmänguklient registreeriks hasartmänguteenuse osana mängukonto.Juriidiliste kohustuste täitmine - töötlemine on vajalik ühe või mitme ASiga Pafer seotud juriidilise kohustuse täitmiseks. Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt, ning teie ja ASi Pafer vahelise lepingu sõlmimiseks.
Hasartmänguteenuse ja teie isikuandmete haldamineTöötlemine on vajalik hasartmänguteenuse haldamiseks, sealhulgas hasartmängudest saadava raha edastamine teie konto, välismaksete teenusepakkujate kontode ja ASi Pafer pangakontode vahel, klientide raha haldamine ja teie andmete haldamine. Hasartmänguteenuse haldamine on vajalik teie ja ASi Pafer vahelise kliendisuhte säilitamiseks.Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Kohandatud ja personaalse hasartmänguteenuse pakkumineTöötlemine on vajalik hasartmänguteenuse kohandatud sisu loomiseks, pakkudes teile kui hasartmängukliendile koos asjakohaste mängusoovitustega konkreetseid pakkumisi ja muid sarnaseid toiminguid.Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Kvaliteetse klienditeeninduse pakkuminePafer pakub klienditeenindust telefoni, e-posti ja interaktiivse vestlusakna teel. Pafer kasutab teie esitatud teavet hasartmänguteenusega seotud kaebuste ja probleemide (nt süsteemivead või võitjate väljamaksed) uurimiseks, lahendamiseks ja neile vastamiseks. Pafer salvestab ka klientidega peetud vestlusi ASi Pafer klienditeeninduse kvaliteedi kontrollimiseks ja koolitamiseks, et ASi Pafer klienditeenindust parandada ja arendada.Lepingu täitmine. Isikuandmete kogumine ja töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt. Juhul, kui ASi Pafer klienditeenindusega võtab ühendust isik, kes ei ole klient, põhineb töötlemine õigustatud huvil. Töötlemine on teie probleemi lahendamiseks vajalik nii ASi Pafer kui teie huvide rahuldamiseks.
Teatud mängudega seoses vestlusteenuse pakkumineTöötlemine on vajalik vestlusteenuse pakkumiseks, et saaksite teatud mängudega seoses ühendust võtta ASi Pafer ja teiste mängijatega. Töötlemine on vajalik ka selle tagamiseks, et vestluse sisu ja teie käitumine oleksid sobivad, mis tähendab, et sisu ei tohi olla solvav, diskrimineeriv ega kuritegevust soodustav.Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt.
Hasartmänguteenuse kuritarvitamise vältimine ning ASil Pafer ja/või teie vastu suunatud rikkumiste ennetamine, vältimine ja uurimineTöötlemine on vajalik pettuste või muude kuritegude ennetamiseks ja uurimiseks. Töötlemine on vajalik ka selleks, et tõkestada ja uurida ahistamist, mängukontole ebaseadusliku sisselogimise katseid või muid seadusega või teie ja ASiga Pafer sõlmitud lepinguga, samuti ASi Pafer või hasartmänguteenuse pakkujate mängureeglitega keelatud tegevusi. Peale selle on töötlemine vajalik ohutu ja turvalise hasartmänguteenuse pakkumiseks, ASi Pafer IT-keskkonna parandamiseks ja arendamiseks ning teie ja teie mängukonto kaitsmiseks rünnete ja sissetungimise eest.Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Pafer ja teie kui hasartmänguklient täidaks kohustusi, mis teil on teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingu kohaselt. Kui teie ja ASi Pafer vahelise lepingu täitmiseks ei ole töötlemine vajalik, põhineb töötlemine seaduslikul huvil hasartmänguteenuse kuritarvitamise eest kaitsmise, ennetamise ja vältimise eesmärgil ning ASi Pafer või teie kui hasartmängukliendi vastu suunatud rikkumise ennetamise ja uurimise eesmärgil
Vastutustundlik mängimine •Sotsiaalselt vastutustundlik hasartmänguteenuse pakkumine
 •Mängusõltuvusega võitlemine, selle ennetamine ja tõkestamine
 •Klientidele tööriistade ja teenuste pakkumine, mis aitavad neil hasartmängude mängimise osas teadlikke otsuseid tehaPafer töötleb teie isikuandmeid, kui te kliendina kasutate järgmisi vahendeid: •ASi Pafer tööriistad ja teenused, mis aitavad teil teha hasartmängude mängimise osas teadlikke otsuseid, näiteks hoiusepiirangud, mängukonto külmutamine või meeldetuletuste saatmine selle kohta, kui kaua olete mänginud.
•ASi Pafer küsimustik ja/või enesekontroll, et saada teavet oma mängimisharjumustest.
 Samuti töötleb Pafer teie andmeid, mis on saadud hasartmänguteenuse teiepoolse kasutamise kaudu, sealhulgas teie mängukäitumise profiili koostamine hasartmängusõltuvuse tuvastamiseks, vältimiseks ja sellega võitlemiseks.
Samuti töötleb Pafer teie isikuandmeid veendumaks, et te pole registreeritud enesevälistuse registris, ning rahuldamaks teie taotlus, kui soovite enda hasartmänguteenuse lõpetada. Pafer jätab endale õiguse teie hasartmänguteenus lõpetada, kui teie mängumuster näitab kindlalt, et teil võib olla hasartmängusõltuvus ning te ei pruugi suuta mängimist ise kontrollida ega võta ASi Pafer soovitatud meetmeid. ASil Pafer on iga-aastane kaotuste limiit, mis kindlustab, et klient ei saa 12 kuu jooksul (mõõdetakse kalendriaastates) kaotada üle 20 000 €. Tegu on automaatse süsteemiga, mis peab arvestust panuste üle, millest on lahutatud kliendi võidud. Juhul kui panused ületavad võidud 20 000 € võrra, ei ole kliendil enam võimalik rohkem panuseid teha enne järgmist kalendriaastat või enne, kui saadud võit kaotuste summat muudab. Kui otsustate kasutada ASi Pafer mängukindlustust, töötleb Pafer teie isikuandmeid uurimaks, kas teil on kindlustus, ja teile kindlustuse pakkumiseks. Pafer töötleb ka anonüümseid andmeid, et aidata kaasa teadusuuringutele vastutustundliku mängimise valdkonnas.Juriidiliste kohustuste täitmine. Töötlemine on vajalik ASi Pafer ühe või mitme juriidilise kohustuse täitmiseks. Nõusolek. Kui otsustate mängiva kliendina ASi Pafer mängukindlustust kasutada, ASi Pafer enesetesti teha või ASi Pafer küsitluses osaleda, peab Pafer nende teenuste pakkumiseks saama teie nõusoleku. Juhul kui seadusjärgne kohustus või nõusolek puudub, põhineb töötlemine ASi Pafer õigustatud huvil hasartmänguettevõttena, kes suhtub tõsiselt vastutustundlikku hasartmängu, ennetades ja kaitses teid ebatervislike hasartmänguharjumuste ja mängusõltuvuse eest.
Ürituste ja muude sündmuste, kampaaniate, võistluste ja turniiride, sealhulgas reiside ja auhindade andmise haldamine.Teil on võimalus osaleda ASi Pafer kampaaniates, võistlustel, turniiridel ja üritustel ning muudel ASi Pafer ja/või Club Pafi korraldatud sündmustel. Selleks, et saaksite osaleda nendel sündmustel osaleda, on vaja töödelda teie isikuandmeid. Töötlemine on vajalik ka siis, kui osalete Club Pafi reisidel, ning juhul, kui teiega koos reisib sõber, on vajalik ka teie sõbra isikuandmete töötlemine. Osalejatena võite kutsuda sõbra enamikule Club Pafi korraldatud reisidele ja muudele üritustele.Lepingu täitmine. Isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et Pafer täidaks kohustusi, mis tal võistluse või kampaania tingimuste kohaselt on. Nõusolek. Juhul kui lepingu täitmist ei saa rakendada ja Pafer töötleb teie sõbra isikuandmeid reisi haldamiseks või mõne muu sündmuse korraldamiseks, milles teie sõber osaleb, peab Pafer sõbra isikuandmete töötlemiseks saama tema nõusoleku.
Hasartmänguteenuse ja Club Pafi turustaminePafer töötleb isikuandmeid, et edendada oma tooteid, teenuseid ja kampaaniaid, sealhulgas Club Pafi üritusi. Samuti töötleb Pafer isikuandmeid profiilide koostamise kaudu, et pakkuda teile kui hasartmängukliendile kohandatud pakkumisi ja turundusteated. Saate igal ajal loobuda isiklikest pakkumistest, mis on loodud profiili koostamise kaudu, keelates isiklike pakkumiste ja turundusteadete saatmise oma mängukonto kaudu. Hasartmängukliendina saate mängukonto seadete kaudu loobuda ka otseturunduse saamisest või saada otseturundust ainult teatud sidekanalite kaudu.Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb ASi Pafer ja hasartmänguteenuse, sealhulgas ASi Pafer korraldatud või sponsoreeritud ürituste turustamise õigustatud huvil
TeabevahetusPafer suhtleb teiega erinevate sidekanalite kaudu, näiteks e-post, mobiiltelefoninumber, hasartmänguteenuse märguanded, hasartmänguteenuse postkasti sõnumid ja muudel sarnased viisid. ASi Pafer sõnumid võivad sisaldada ASi Pafer uudiseid, hasartmänguteenuse saadavalolekut ja turvalisust, ASi Pafer ja selle äripartnerite meeldetuletusi ja turundusteateid. Oma teabevahetuse seadeid saate oma mängukontolt igal ajal muuta. Pange tähele, et te ei saa loobuda ASi Pafer teenuseteatest, mis sisaldavad klientidele mõeldud teavet ning turbe- ja õigusteavet. Pafer annab teile mõnes mängus ka võimaluse suhelda teiste mängijatega, lisateavet lugege jaotisest „Teatud mängudega seoses vestlusteenuse pakkumine".Lepingu täitmine. Mõned teated on ASile Pafer vajalikud selleks, et täita teie ja ASi Pafer vahel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi, näiteks turbe- ja õigusteabe pakkumine. Õigustatud huvi. Mõni teabevahetus põhineb õigustatud huvil saata teavet ASi Pafer kohta ning turundusteateid ASi Pafer teenuste ja toodete kohta.
Hasartmänguteenuse arendamine, küsitluste läbiviimine ning ärianalüüside ja statistiliste arvutuste tegemineMängimine on vajalik hasartmänguteenuse arendamiseks ja täiustamiseks ning hasartmänguteenuse kasutajasõbralikuks tegemiseks. Pafer analüüsib muuhulgas hasartmänguteenuse kasutusmustreid, et oleks võimalik võtta täiustamis- ja arendusmeetmeid.Õigustatud huvi. Töötlemine põhineb ettevõtte õigustatud huvil hasartmänguteenust täiustada ja arendada ning pakkuda ASi Pafer klientidele kasutajasõbraliku hasartmänguteenust.
Pafiga seotud juriidiliste kohustuste täitmine.Töötlemine on vajalik ASi Pafer juriidiliste kohustuste täitmiseks õiguslike nõuete, kohtuotsuste või ametlike otsuste alusel. ASil Pafer on kohustus järgida kohaldatavaid seadusi, mis käsitlevad näiteks mängude pakkumisi, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist, raamatupidamist ja kohaldatavaid litsentsitingimusi.Juriidiliste kohustuste täitmine. Töötlemine on vajalik ASi Pafer ühe või mitme juriidilise kohustuse täitmiseks.

5.1 Töötlemine muudel eesmärkidel

Põhireegel on, et teie isikuandmeid töödeldakse ainult konkreetsetel eesmärkidel, mille jaoks teie isikuandmeid koguti. Teie isikuandmeid võidakse siiski töödelda ka muudel eesmärkidel, tingimusel et need eesmärgid on kooskõlas esialgse eesmärgiga, milleks teie isikuandmeid koguti. Näiteks võib Pafer teie isikuandmeid teistel eesmärkidele töödelda õiguslikel põhjustel.

6. Andmete säilitamise aeg

Pafer ei säilita teie andmeid kauem, kui see on määratud eesmärkideks vajalik. Üldiselt säilitab Pafer teie isikuandmeid kuni kolm aastat peale kliendisuhte lõppemist, et vajadusel pakkuda teile tuge ja ärisuhte järjepidevaks taastamiseks juhuks kui soovite tagasi tulla ASi Pafer kliendina. Pafer võib säilitada andmeid kolme aasta jooksul pärast seda, kui kliendisuhe on lõppenud, kuna teil on õigus oma mängukontole jäänud hasartmängudest saadav raha maksta oma pangakontole, e-rahakoti või muule makseviisile, mille olete ASi Pafer teenuses registreerinud. Õiguslikud nõuded või ametlikud otsused võivad seda aega pikendada. Seejärel kustutatakse andmed või muudetakse need anonüümseks, nii et neid ei saa enam teie isikuga siduda. Siiski võite paluda, et Pafer muudaks teie isikuandmed anonüümseks varem, tingimusel et kliendisuhe on lõppenud ja et Pafer ei vaja isikuandmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi.

Pafer võib teie isikuandmeid säilitada kuni kolm aastat pärast kliendisuhte lõppu. Näiteks säilitab Pafer teie isikuandmeid juhtudel, kus olete osalenud ASi Pafer üritustel või muudel sündmustel, kampaaniatel, võistlustel või turniiridel, kaasa arvatud reiside ja auhindade andmine, kuni need on lõpetatud ja nende järelkontroll on lõpule viidud.

Salvestatud klientide vestluseid säilitab Pafer 90 päeva.

Juhul kui te ei soovi saada ASi Pafer turundusteateid, peatab Pafer teie isikuandmete töötlemise sellel konkreetsel eesmärgil. Kuid palun pane tähele, et Pafer töötleb teie isikuandmeid just selleks, et turundusteated teieni ei jõuaks. Sama kehtib ka siis, kui teie nõusolek tühistatakse.

Teatud mängudega seotud vestlusteenuseid pakuvad ASi Pafer hasartmängude teenusepakkujad ja ASil Pafer ei ole juurdepääsu mängude teenusepakkuja salvestatud logidele. ASi Pafer teavitatakse ainult juhul, kui olete hasartmängukliendina valesti tegutsenud ja mitte täitnud vestlusteenuse lepingut. Seetõttu säilitab Pafer ainult andmed, mis on seotud vestlusteenuse tingimuste rikkumisega.

Pafer võib säilitada mõned teie isikuandmed kauem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, et täita oma juriidilisi või regulatiivseid kohustusi ja/või litsentsitingimusi. Näiteks on ASil Pafer kohustus säilitada teie teatud isikuandmeid kuus aastat alates selle aasta lõpust, mil arvestusperiood on lõppenud vastavalt raamatupidamise seadusele (1997/1336) ja viis aastat pärast kliendisuhte lõppemist vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele. Seejärel töötleb Pafer ainult neid isikuandmeid, mis on nende konkreetsete eesmärkide saavutamiseks vajalikud.

Pafer võib teie isikuandmeid töödelda ka rohkem kui kolm aastat pärast kliendisuhete lõppemist, kui isikuandmed on vajalikud käimasoleva kohtuprotsessi jaoks.

7. Automatiseeritud otsused igale mängijale

Õiguslike nõuete täitmiseks kontrollib Pafer osaliselt teie isikuandmeid ja teeb nende andmete kinnituste põhjal automatiseeritud otsuseid. Need hõlmavad ka otsuseid teie ASi Pafer mänguteenuse kasutamise õiguste kohta.

Samuti rakendab Pafer automatiseeritud otsuseid seoses vastutustundliku mängimisega, blokeerides kliendil sissemaksete tegemise kui tema aastane ASi Pafer kaotuste limiit on täitunud.

Samuti rakendab Pafer automaatseid otsuseid seades kliendi kasutajakontole piiranguid või seda blokeerides. Nende otsuste eesmärgiks on hasartmänguprobleemide ennetamine, neutraliseerimine ning keelamine, hasartmänguprobleemide tuvastamine ja kliendi teadlikkuse tõstmine oma hasartmängu käitumise osas.

Samuti võib Pafer lõpetada kliendisuhe või blokeerida kliendi kasutajakonto kliendi tegevusetuse alusel ja arvestades tõenäosus, et kõnealune klient mänguteenust ei kasuta.

8. Isikuandmete jagamine ja edastamine

8.1 Isikuandmete avalikustamine

Pafer töötleb teie isikuandmeid rangelt konfidentsiaalsena ja avalikustab neid kolmandatele isikutele ainult kooskõlas selle privaatsuspoliitika ning isikutele, kes on volitatud isikuandmeid töötlema ja kes on võtnud endale kohustuse järgida konfidentsiaalsuse nõuet või kelle suhtes kehtib õigusaktides sätestatud konfidentsiaalsusnõue. Muul juhul jagab Pafer teie isikuandmeid kolmandate isikutega ainult juhul, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Pafer võib teie isikuandmeid avaldada juhtudel, kus seda nõuab seadus, määrus või asutuse (politsei, maksuamet või muud asutused) taotlus. Pafer võib teie andmeid avalikustada ka juhtudel, kui kahtlustab, et toime on pandud kuritegu.

8.2 Isikuandmete töötlejad

Hasartmänguteenuse pakkumiseks kasutab Pafer andmetöötlejaid – ettevõtteid, kes töötlevad isikuandmeid ASi Pafer nimel ja selle juhiste kohaselt. Pafer kasutab järgmisi isikuandmete töötlejaid:

 1. Mängude teenusepakkujad, et need saaks pakkuda erinevaid mänge.
 2. IT-ettevõtted, mis pakuvad vajalikuks toimimiseks IT-lahendusi ning hasartmänguteenuse ja ASi Pafer muude tegevuste tehnilist tuge ja hooldust.
 3. Ettevõtted, mis pakuvad makselahendusi, nagu kaardimaksete teenust pakkuvad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad.
 4. Ettevõtted, mis osutavad pettuse, muude õiguserikkumiste ja väärtegevuse tuvastamise ja nende vastu võitlemise teenuseid.
 5. Turundusettevõtted, nagu meedia- ja reklaamiagentuurid ning sidusettevõtted.

Isikuandmete jagamine andmetöötlejatele toimub ainult eesmärkidel, mille jaoks Pafer on kogunud isikuandmeid, näiteks selleks, et täita lepingus sätestatud ASi Pafer kohustusi.

Pafer kontrollib ja tagab, et iga isikuandmete töötleja annab piisavaid tagatisi isikuandmete turvalisuse, kaitse ja konfidentsiaalsuse kohta. Pafer on sõlminud kõigi andmetöötlejatega lepingud, mis reguleerivad andmete töötlejate kohustusi ning mille kohaselt need kohustuvad muu hulgas järgima ASi Pafer kirjalikke juhiseid, turvanõudeid ning isikuandmete edastamise suhtes kohaldatavaid piiranguid ja nõudeid.

8.3 Edastamine ASi Pafer kontserni sees

Selles privaatsuspoliitikas ja Kasutajalepingus kirjeldatud eesmärkidel võidakse teie isikuandmeid edastada ja töödelda PAF Group kontsernis, Pafi Group kontserni siseselt, mis jääb Euroopa Liidu piiridesse. Teie isikuandmete jagamine Paf Groupis kontsernis on peamiselt teie isikuandmete haldamiseks ja mitmesuguste hasartmänguteenusega seotud küsimuste käsitlemiseks. Jagamine võib ilmneda ka siis, kui mängite mõnd hasartmänguteenust, mida pakub Paf Groupi tütarettevõte, mis on selle konkreetse mänguteenuse litsentsiomanikuks.

8.4 Muud ettevõtted

Pafer jagab isikuandmeid teiste ettevõtetega, kellega see teeb koostööd, kuid kes ei tegutse isikuandmete töötlejana, st ettevõte on sõltumatu vastutav töötleja. See tähendab, et need ettevõtted otsustavad sõltumatult, kuidas isikuandmeid töödeldakse. Pafer jagab isikuandmeid järgmiste äriühingutega, kes sõltumatult isikuandmete eest vastutavad:

 1. Ettevõtted, mis pakuvad makselahendusi, nagu kaardimaksete teenust pakkuvad ettevõtted, pangad ja muud makseteenuse pakkujad.
 2. Ettevõtted, mis pakuvad reiside, lennupiletite, hotellide jms broneerimisteenust, näiteks Club Pafi reiside korraldamiseks.
 3. Ettevõtted, mis pakuvad auhindu neile, kes võitnud auhinna ükskõik millises ASi Pafer tegevuses osaledes.
 4. Mõned mängude teenusepakkujad, mis pakuvad hasartmänguteenusele mänge.
 5. Kindlustusseltsid, mis pakuvad mängukindlustust.
 6. Uurimisinstituudid. Pafer edastab anonüümseid andmeid uurimisinstituutidele, et aidata kaasa teadusuuringutele vastutustundliku mängimise valdkonnas.

Kui teie isikuandmeid jagatakse ettevõttega, mis töötleb teie isikuandmeid sõltumatult, kohaldatakse selle ettevõtte privaatsuspoliitikat ja isikuandmete käsitlemise tavasid.

Täpsema info saamiseks ettevõtete kohta, kes iseseisvalt sinu isikuandmeid töötlevad, võta palun ühendust ASiga Pafer või loe täpsemalt siit.

8.5 Isikuandmete edastamine

Pafer püüab alati teie isikuandmeid töödelda nii palju kui võimalik Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) piires. Kui isikuandmete edastamine väljapoole EL-i/EMP-d on vajalik näiteks isikuandmete jagamiseks andmetöötlejaga, kes asub või säilitab ise või alltöövõtja kaudu isikuandmeid väljapool EL-i/EMP-d asuvas riigis, võtab Pafer vajalikud ja mõistlikud õiguslikud, tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks, et kaitse tase on sama kui EL-is/EMP-s. Isikuandmete edastamisel riiki, mis asub väljaspool EL-i/EMP-d, on kaitse tase tagatud kas Euroopa Komisjoni otsusega, et asjaomane riik tagab piisava kaitse taseme, või on ettevõte sisesatud EL-i lepingu tüüptingimuste klauslisse. Muud asjakohased kaitsemeetmed on vastuvõtjariigis heakskiidetud käitumisjuhendi ja ettevõtesiseste siduvate eeskirjade kohaldamine. Juhtudel kui Paf edastab isikuandmeid väljapoole EL-i/EMP-d, toetavad töötlemist esmajärjekorras EL-i standardlepingu tüüptingimuste klauslid.

9. Teie õigused

9.1 Juurdepääsuõigus

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, see tähendab kirjele selle kohta, milliseid isikuandmeid teie kohta töödeldakse, tingimusel et andmed ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi ning et juriidiliste nõuete (näiteks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus) tõttu pole juurdepääs isikuandmetele keelatud. Pange tähele, et juhtudel, kui Pafer saab taotluse andmetele juurdepääsuks, võib see nõuda teilt lisateavet, et tagada taotluse tõhus menetlemine ja andmete avaldamine õigele isikule.

9.2 Andmete parandamise õigus

Teil on õigus lasta oma valed isikuandmeid parandada ning esitatud eesmärgil oma mittetäielikke isikuandmeid täiendada.

Hasartmängukliendina saate oma kontaktandmeid ise oma mängukonto kaudu uuendada. Muude andmete parandamiseks või täiendamiseks tuleb ASiga Pafer ühendust võtta.

9.3 Õigus olla unustatud

Teil on õigus taotleda, et Pafer kustutaks või eemaldaks kõik või mõned isikuandmed, näiteks juhul kui isikuandmeid ei ole enam vaja koguda või muul viisil töödelda.

Pange tähele, et Pafer võib keelduda teie taotlusest oma isikuandmete kustutamiseks või eemaldamiseks juhtudel, kui töötlemine toimub ASiga Pafer seotud juriidiliste kohustuste tõttu, näiteks raamatupidamise seaduse või rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel. Samuti võib Pafer keelduda teie isikuandmete kustutamise ja eemaldamise taotlusest, kui ASil Pafer on töötlemiseks põhjendatud õigustatud huvi või kui see on vajalik, et Pafer saaks kindlaks määrata, nõuda või kaitsta õiguslikke nõudeid.

9.4 Õigus töötlemise piiramisele

Teil on teatud määral õigus taotleda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks, näiteks kui vaidlustate oma isikuandmete täpsuse või töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et teie isikuandmeid kustutaks. Teie isikuandmete töötlemine võib piirduda ka õiguslike nõuete kehtestamise, jõustamise või kaitsmisega ja juhtudel, kui töötlemine põhineb õigustatud huvil ulatuses, mis on vajalik kindlaks määramiseks, kas ASil Pafer on õigustatud huve, mis on kaalukamad kui teie õigustatud alused.

Pange tähele, et ASil Pafer on õigus teie isikuandmeid säilitada teie isikuandmete töötlemise piiramise ajal ja neid isikuandmeid töödelda, et määrata kindlaks, jõustada või kaitsta õiguslikke nõudeid või kaitsta muid füüsilisi või juriidilisi isikuid. Samuti võib Pafer selliseid andmeid töödelda juhtudel, kus olete oma nõusoleku andnud, või olulise avaliku huviga seotud põhjustel.

9.5 Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus vaidlustada oma isikuandmete teatavat liiki töötlemist, näiteks töötlemist otseturunduse eesmärgil ja töötlemiseks, mida toetab õigustatud huvi.

9.5.1 Otseturundus

Te võite igal ajal esitada vastuväiteid otseturundusega seotud töötlemise kohta, sealhulgas profiilide koostamine (kogutud isikuandmete analüüs), eeldusel et profiilide koostamine on seotud otseturundusega.

Hasartmängukliendina saate oma mängukonto seadete abil valida, milliseid sidekanaleid Pafer võib teile turundusteadete saatmiseks kasutada. Kui te ei soovi üldse turundusteateid saada, peatab Pafer teile nende saatmise ja lõpetab sellega seoses teie isikuandmete töötlemise.

9.5.2 Õigustatud huvi

Juhul kui Pafer tugineb töötlemise toetamiseks õigustatud huvile, võite sellist töötlemist vaidlustada.

Pange siiski tähele, et Pafer võib jätkata isikuandmete töötlemist, kui tal on selleks kaalukad põhjused. See tähendab, et AS Pafer huvid on kaalukamad kui teie huvid. Vastasel juhul võib Pafer teie isikuandmeid töödelda vaid kohtumenetluste kindlaks määramiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

9.6 Õigus andmete ülekantavusele

Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb kas teie nõusolekul või teie ja AS Pafer vahelise lepingu täitmisel ning teie isikuandmeid esitatakse teile ja töötlemine on automaatne, on teil õigus nõuda andmete edastamist teisele andmetöötlejale (õigus andmete ülekantavusele).

9.7 Nõusoleku tagasivõtmine

Juhtudel kui Pafer tugineb teie isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule, võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta. Oma nõusoleku saate tagasi võtta, pöördudes ASi Pafer klienditeenindusse.

Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

9.8 Kaebuse esitamise õigus

Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine ASi Pafer poolt ei ole kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega, võite esitada kaebuse Eesti andmekaitse inspektsioonile.

10. Küpsised

Pafer kasutab niinimetatud küpsiseid. Küpsised on pisikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie seadmesse (nagu näiteks teie arvutisse, nutitelefoni või tahvelarvutisse), kui külastate Mänguteenuse keskkonda. Lisateavet küpsiste kohta ja Paferi küpsiste kasutamise kohta  saate lugeda Paferi küpsisepoliitikast.

11. Turvalisus

Pafer on võtnud kõik vajalikud ja asjakohased meetmed teie isikuandmete kaitsmiseks lubamatute menetluste eest, nagu ebaseaduslik või volitamata töötlemine, mis hõlmab isikuandmete varastamist, kustutamist, muutmist, avalikustamist ja edastamist. Nende meetmete hulka kuulub isikuandmetele juurdepääsu õigust omavate isikute arvu võimalikult suur piiramine ja volitatud isikute muudatuste tegemise piiramine, samuti rikkumiste tehnilised tõkked, sh krüptimine edastamise ja säilitamise ajal, tulemüürid, ranged nõuded paroolidele ning hoiatusfunktsioonid, mille puhul teatatakse loata rikkumise katse korral. Pseudonüümide rakendamist kasutatakse meie töötlemisel täiel määral, et teie privaatsust veelgi enam kaitsta. ASile Pafer on omistatud ISO 27001 sertifikaat.